• Wariant W1
    Wariant ma początek w projektowanym w km ok. 0+265 rondzie, które jest jednocześnie elementem węzła typu WB będącego rozwiązaniem docelowym funkcjonującym po ewentualnej rozbudowie istn. DK8 do parametrów drogi klasy S2x2 (S16). Rozwiązanie zlokalizowane jest w odległości ok. 2km na południe od istniejącego węzła Augustów, gdzie w stanie istniejącym krzyżują się drogi, krajowa nr 8 (GP), nr 16 (GP) oraz 61 (GP). Ze względu na przewidywany zrzut wody do rzeki Turówki rozwiązanie ronda dla prawidłowego funkcjonowania sieci odwodnienia wymaga także przebudowy istniejącego cieku wodnego okalającego rondo i odprowadzającego wodę do rzeki. Wariant w km ok. 0+490 przekracza kanał Augustowski, następnie przecina drogę wojewódzką DW664 (G) w km ok. 4+303 oraz kanał Bystry w km ok. 4+440. Wariant w km ok. 5+775 łączy się ze starodrożem DK16 (GP) i DG102514B (L) w skrzyżowaniu, którego rozwiązanie jest przedstawione wariantowo (w rozwiązaniu alternatywnym skrzyżowania wlot DP1113B włączony jest bezpośrednio w jezdnię ronda). Na dalszym odcinku projektowana DK16 po przejściu nad linią kolejową nr 40 w km ok. 7+140 wpina się w istniejący przebieg DK16 (GP). Długość wariantu to ok. 7,418 km (rozwiązanie docelowe długość ok. 7,683 km).
  • Wariant W2 – wariant preferowany
    Wariant ma początek w projektowanym w km ok. 0+265 rondzie, które jest jednocześnie elementem węzła typu WB będącego rozwiązaniem docelowym funkcjonującym po ewentualnej rozbudowie istn. DK8 do parametrów drogi klasy S2x2 (S16). Rozwiązanie zlokalizowane jest w odległości ok. 2km na południe od istniejącego węzła Augustów, gdzie w stanie istniejącym krzyżują się drogi, krajowa nr 8 (GP), nr 16 (GP) oraz 61 (GP). Ze względu na przewidywany zrzut wody do rzeki Turówki rozwiązanie ronda dla prawidłowego funkcjonowania sieci odwodnienia wymaga także przebudowy istniejącego cieku wodnego okalającego rondo i odprowadzającego wodę do rzeki. Wariant w km ok. 0+485 przekracza kanał Augustowski, następnie przecina kanał Bystry w km ok. 4+830 oraz drogę wojewódzką DW664 (G) w km ok. 5+416. Wariant w km ok. 6+800 łączy się ze starodrożem DK16 (GP) i DG102514B (L), następnie po przejściu nad linią kolejową nr 40 w km ok. 7+100 wpina się w istniejący przebieg DK16 (GP). Długość wariantu to ok. 7,318 km (rozwiązanie docelowe długość ok. 7,583 km).
  • Wariant W3
    Wariant ma początek w projektowanym w km 0+017 rondzie w przebiegu istniejącej drogi krajowej nr 8 w okolicy miejscowości Zielone/Kolnica. Docelowo (przy założeniu rozbudowy istniejącej DK8 do parametrów drogi klasy S2x2 (S16)) rondo zostanie przebudowane na węzeł typu WA. Wariant w km ok. 4+360 przechodzi nad linią kolejową nr 40, następnie przecina drogę wojewódzką DW664 (G) w km ok. 6+406, kanał Augustowski w km ok. 12+120 oraz drogę wojewódzką DW672 (G) w km ok. 14+325. Wariant w km ok. 16+374 łączy się ze starodrożem DK16 (GP) i DG102685B (L) i wpina się w istniejący przebieg DK16 (GP). Dodatkowo rozwiązania wszystkich ww. skrzyżowań są wariantowane poprzez przedstawienie skrzyżowań jako rozwiązań alternatywnych w postaci rond. Długość wariantu to ok. 17,217 km (rozwiązanie docelowe długość ok. 17,234 km).