Informacja na temat zaprojektowanych korytarzy:

Wykonawca zadania w ramach opracowywanego Etapu I – Uproszczonego Studium Korytarzowego wraz z oceną BRD przygotował 6 wariantów korytarzy obwodnicy m. Augustów przedstawionych na załączniku mapowym (plan orientacyjny). Obszar wyznaczony przez korytarze, stanowi potencjalne miejsce dla projektowanej drogi o parametrach:

– klasa techniczna – GP

– prędkość projektowa – 80 km/h

– szerokość pasa ruchu – 3,50 m

– szerokość jezdni – 7,00 m

– opaski – 2 x 0,70 m

– szerokość pobocza gruntowego – min. 1,50 m

– ciąg pieszo-rowerowy (2,5 m) – trwa analiza lokalizacji

Na podstawie zebranych danych środowiskowych, Wykonawca wyznaczył obszary do unikania przy projektowaniu (minimalizacji przebiegu oraz obszary wyłączone z projektowania drogi.  Przyjęto, że obszary wyłączone z projektowania (oznaczone na mapach kolorem czerwonym) to: rezerwaty przyrody, pomniki przyrody z zachowaniem 15m buforu, strefy ochrony ptaków (gniazdowania), użytki ekologiczne, zabytki nieruchome, ujęcia wód, złoża surowców (np. borowiny), natomiast obszary, na których należy zminimalizować przebieg (oznaczony na mapach kolorem żółtym) to bufor 200m rezerwatów, siedliska przyrodnicze, stanowiska gatunków chronionych, obszary migracji zwierząt takich jak wilk czy ryś, cenne wydzielenia Lasów Państwowych, cenne grunty orne, zbiorniki wodne, strefy ochrony uzdrowiskowej, stanowiska archeologiczne oraz zabudowania.

Ze względu, iż przejścia przez Kanał Augustowski nie można ominąć, zaklasyfikowano go do obszarów do unikania przy projektowaniu (minimalizacji przebiegu).

Wariant I

Wariant ma początek w istniejącym węźle Augustów, przekracza kanał Augustowski i biegnie w jego zbliżeniu na odcinku ok 1 km by przecięć  drogę wojewódzką DW664 oraz kanał Bystry przed 4 km. Korytarz wariantu przed 6 km zakłada połączenie ze starodrożem DK 16 i DP1113B, następnie po przejściu nad linia kolejową wpina się w istniejący przebieg DK16. Długość korytarza to ok 6+860m

Wariant II

Wariant ma początek w przecięciu z droga krajowa nr 8 w odległości ok 1,7 km od węzła Augustów w kierunku Białegostoku. Na początku przebiegu korytarz przecina Kanał Augustowski, by w ok 2 km jeszcze raz zbliżyć się  do niego odcinkiem o dł ok 600m  i dalej odejść w kierunku jeziora Sajno. Korytarz przecina Kanał Bystry w km ok 4+600 i  DW 664 w km 5+200. Wariant po przejściu nad linia kolejową w  ok 7 km wpina się w istniejący przebieg DK16. Długość korytarza to ok 7+350m

Wariant III

Wariant zaczyna się w istniejącym węźle Augustów, przekracza kanał Augustowski następnie zbliża się do jeziora Sajno biegną wzdłuż jeziora na dcinku ok 2,5 km. Korytarz przecina Kanał Bystry w km ok 4+350 i drogę wojewódzka DW 664 w km 5+000. Wariant po przejściu nad linia kolejową w  ok 7 km wpina się w istniejący przebieg DK16. Długość korytarza to 7+071 km.

Wariant IV

Początek wariantu stanowi przecięcie z DK8 tuz za miejscowością Białobrzegi w miejscu planowanego w ramach rozbudowy DK8 podłączenia miejscowości starodrozem do drogi krajowej. Wariant przecina drogę powiatową DP1221B w ok 1 km, następnie w odległości ok 400m od linii brzegowej biegnie wzdłuż jeziora Sajno. Wariant wchodzi skrzyżowaniem z DW664 w jej pas drogowy w km ok 8+150, następnie śladem istniejącego przebiegu DW korytarz przekracza jezioro Sajno/Sajenek i w ok 11 km w miejscu istniejącego skrzyżowania DW 664 z droga lokalną biegnie w kierunku północnym do przecięcia z linią kolejową w km 12+250. Długość korytarza to 13+176 km.

Wariant V

Wariant zaczyna się w przecięciu z DK8 w okolicy miejscowości Zielone i w całości biegnie w oddaleniu od m. Augustów i jeziora Sajno. Przecina w km 4+380 linie kolejową i drogę wojewódzka DW664 w km 6+410. Następnie korytarz okrążając Jezioro Studzieniczne przecina Kanał Augustowski w ok. 12 km, a DW672 w km 14+310. Przebieg wariantu zakłada połączenie ze starodrożem DK 16 w km 16+250 i dalej łukiem wchodzi w istniejący przebieg DK16. Długość korytarza to ok 17+150m

Wariant VI

Wariant zaczyna się w przecięciu z DK8 w okolicy miejscowości Zielone, następnie łukiem zbliża się do istniejącej linii kolejowej. Wariant wchodzi skrzyżowaniem z DW664 w jej pas drogowy w ok 7 km, następnie śladem istniejącego przebiegu DW korytarz przekracza jezioro Sajno/Sajenek i w ok 9+850 km w miejscu istniejącego skrzyżowania DW 664 z droga lokalną biegnie w kierunku północnym do przecięcia z linią kolejową w km 11+080. Długość korytarza to 12+032 km.